Monday, January 17, 2011

Rujukan

 1. Aziz Deraman 1976. Masyarakat dan kebudayaan Malaysia. Kuala Lumpur. Kementeriam Kebudayaan, Belia dan Sukan.
 2. Baumgart, Fritz 1970. A History of Architectural Styles. London: Pall Mall Press
 3. Buyung Adil 1974. The History of Malaca. Kuala lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka
 4. Chadwick, Charles 1971, Symbolism. Great Britain: Methuen and Co. Ltd
 5. Collingwood, R.G. 1971. The Principles of Art. London: Oxford University Press
 6. Ensiklopedia Kebangsaan 1997. jil 9. Kuala Lumpur, Penerbitan Titiwangsa Sdn Bhd.
 7. Ensiklopedia Umum 1973. Djakarta. Penerbitan Jajasan Kunisuis
 8. Ikatan kepala Melayu, artikel yang tersimpan di Perpustakaan Muzium Negara, tanpa tarikh dan nama penulis.
 9. Ismail 1973. Rekabentuk Tradisi dan Baru Dalam Asa Kebudayaan Kebangsaan. Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaa, Belia Dan Sukan.
 10. Kamus Dwibahasa 1979. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka.
 11. Kamus Umum Bahasa Indonesia 1966. Jakarta. Balai Pustaka
 12. Koenjaraningrat 1970. Penghantar Antropologi. Kuala Lumpur:Pustaka Antara
 13. Korg, Jacob 1959. An Introduction to Poerty. United States Of America: Holt, Rinehart and Watson
 14. Magjunir 1967. Mengenal Pokok-pokok Antropologi Dan Kebudayaan. Jakarta: Bharta
 15. Negara Kita, Sejarah Pentadbiran Dan Dasar-dasar Pembangunan 1980. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara
 16. Panofsky, Erwin 1968. Idea: A Concept in Art Theory. New York
 17. Pawang Ana dan Raja Haji Yahya 1961. Hikayat Anggun Che Tunggal. Singapura: Malaya Publishing House.
 18. 1961. Hikayat Awang Sulung Merah Muda. Singapura
 19. 1973. Hikayat Malim Deman. Kuala Lumpur. Fajar Bakti
 20. Robertson. Seonaid Mairi 1961. Craf adn Contemporarry Culture. London
 21. Rodziah Mat. Tengkolok: Kajian dari Segi Rekabentuk dan Simbol. Latihan Ilmiah Ijazah Sarjana Muda Sastera.
 22. Schinneller, J.A 1967. Art: Search and Discovery. Pensylvania
 23. Sheppard, Mubin 1973, Seni Bina Asli Yang Terdapat Di Tanah Semenanjung Dalam Asas Kebudayaan Kebangsaan, Kuala Lumpur
 24. 1972. Taman Indera: Malay Decorative Art and Pastime. Kuala Lumpur
 25. Siti Zainon Ismail 1979. Reka bentuk Kraftangan Melayu Tradisi: Satu Kajian Tentang Bentuk dan Ragamhias Dalam Seni Tembikar, Anyaman dan Tekstail. Tesis Ijazah Sarjana. UKM
 26. Syed Ahmad Jamal 1979. Rupa dan Jiwa. Kuala Lumpur, UM
 27. Tengkolok dan Pengertiannya, artikel yang tersimpan di Perpustakaan Muzium Negara
 28. Teuku Iskandar 1970. Kamus Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
 29. Tun Seri Lanang 1977. Sejarah Melayu. Kuala Lumpur: Oxford University Press

No comments:

Post a Comment